บันทึกการสัมนาออนไลน์ "ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ" ครั้งที่ 2 (23 มึ.ค. 64)


 

บันทึกวิดีโอการสัมนาออนไลน์ เรื่อง
"ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ" (ครั้งที่ 2)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ผ่านทางแอปพลิเคชัน #Zoom เวลา 14.00 น.
วิทยากรผู้บรรยายและนำเสนอ: ดร.นพ.ราดิม ชรัม (Radim Sram, M.D.)

ผู้ดำเนินรายการ: อัครพล ตีบไธสง
ผู้แปลภาษาไทย: กัปตัน จึงธีรพานิช

เนื้อหา: เสนอประสบการณ์การทำงานและศึกษาวิจัยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ “ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์” โดยจะแสดงให้เห็นความแตกต่างของชนิดและปริมาณมลพิษทางอากาศระดับต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และอายุขัยของมนุษย์ และควรมีมาตรการรองรับอย่างไร


งานสัมมนาครั้งนี้ดำเนินการร่วมกันระหว่างสมาคมอาร์นิกา (Arnika association) และมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมและการปรับปรุงระบบอีไอเอ (Increasing Transparency in Industrial Management Through Citizen Science and EIA System Enhancement) 

ผู้สนับสนุนหลัก: สหภาพยุโรป (EU) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการร่วมสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการ Transition Promotion Programme กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเช็ก