บันทึกการแถลงข่าว: เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ" (21 มิ.ย. 61)


 

บันทึกการแถลงข่าว: เปิดปูมกรณีการนำเข้า "ขยะพิษ"

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับประชาชนผู้เดือดร้อน 7 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรสาครเพชรบุรี ราชบุรี และสระบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย