สิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ (PRTR)

Earth1
www.ThaiEcoAlert.org

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลในที่นี้หมายถึง สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดข้อหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ตามที่มีการสรุปไว้ในปฏิญญาริโอ จากการประชุมสุดยอดแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโลกและการพัฒนาที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิลเมื่อ พ.ศ. 2535 (1992)

 

การประชุมสหประชาชาติครั้งนั้นยอมรับว่า โลกมนุษย์ของเรากำลังถูกคุกคามจากมลพิษอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลด้านร้ายที่สั่งสมมานับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมและการใช้สารเคมีอันตรายในทุกมุมโลกกำลังก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงที่คุกคามสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันสุขภาพคนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกส่วนและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสารมลพิษที่มีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และข้อมูลสารอันตรายต่างๆ จากภาครัฐอย่างสะดวกและไม่มีการปิดกั้น

 

ขณะเดียวกันรัฐก็ต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะช่วยเฝ้าระวังชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐด้วยการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่รัฐกำกับดูแลอยู่ นอกจากนี้รัฐบาลของแต่ละประเทศจำเป็นต้องพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลสารมลพิษที่แสดงชนิดและปริมาณของสารมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงข้อมูลที่แสดงการเคลื่อนย้าย-การขนส่งสารเคมีอันตราย (Pollutant Release and Transfer Register) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการลดและควบคุมอันตรายจากสารมลพิษ

 

การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการสำคัญที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐเองในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาตรการดังกล่าวยังจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถตรวจสอบระบบการผลิตภายในของตนให้รัดกุม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการในระยะยาวด้วย

ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสารมลพิษที่มีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

 

หมายเหตุ: ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตาม link ด้านล่าง และที่หน้า "เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่"

 

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ: กรณีสารปรอทและมลพิษอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี (6 มี.ค. 58)

ร่วมจัดโดย
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก

(6 มีนาคม 2558)

read more...

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ เรื่อง "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน" (30 มี.ค. 58)

การสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ 
เรื่อง "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน"
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

read more...

PRTR หมายถึงอะไร และสำคัญอย่างไร (มิ.ย. 58)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(มิถุนายน 2558)

read more...

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและมลพิษ (15 ส.ค. 46)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, วลัยพร มุขสุวรรณ  และธารา บัวคำศรี
เอกสาร ประกอบเวทีสาธารณะครั้งที่ 5 การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมไทยกับการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี
(15 สิงหาคม 2546)

read more...

PM2.5 กับอุตสาหกรรม ตอนที่ 1: ในม่านมัวของปัญหาฝุ่น PM2.5 มี “อุตสาหกรรม” ซ่อนเร้นอยู่

ตั้งแต่เมื่อ 5 ปีก่อนที่ปัญหาฝุ่นเริ่มกลายเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ในบทความนี้ มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศกับอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรม “เป็นตัวการหนึ่ง” ของปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยจะแบ่งการนำเสนอเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 5 ตอน ซึ่งนี่คือตอนที่ 1

read more...