​ประกาศรับสมัคร: ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 (5 มิถุนายน 2562)

 

              

ประกาศรับสมัคร
ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ของทุน

            เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการของกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษทางอุตสาหกรรม ในการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ

 

ดำเนินการโดย

            การสนับสนุนทุนในโครงการนี้ ดำเนินการร่วมกันโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศและสมาคมอาร์นิก้า สาธารณรัฐเชก  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

เงื่อนไขของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็น กลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบ หรือเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ จากมลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ราชบุรี เลย พิษณุโลก ลำปาง สงขลา เพชรบุรี และกาญจนบุรี
2. สมาชิกของกลุ่มเคยร่วมกิจกรรมหรือเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิบูรณะนิเวศ
3. ผู้สมัครมีระบบการเงินที่โปร่งใส พร้อมจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมและสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ผู้สมัครมีการจัดประชุมกลุ่มอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

เงื่อนไขของกิจกรรมที่สนับสนุน

- กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
- กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรม
- ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 1 ปี
- งบประมาณไม่เกิน 4,500 ยูโร หรือประมาณ 150,000 บาท
- กำหนดส่งใบสมัครเบื้องต้นภายในวันที่  5 กรกฎาคม 2562

เกณฑ์การอนุมัติกิจกรรมที่สนับสนุน

1. กิจกรรมและผู้สมัครมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขของการให้ทุน (รายละเอียดข้างต้น)
2. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนหรือกลุ่มประชาสังคมในการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชนในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ
3. กิจกรรมสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการภายในชุมชน
4. กิจกรรมมีความสมเหตุสมผลกับงบประมาณที่เสนอ
5. ผู้สมัครมีศักยภาพดำเนินกิจกรรมได้อย่างสำเร็จลุล่วง ภายในงบประมาณและกรอบเวลาที่กำหนด  

 

กิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายการสนับสนุน

กิจกรรมเชิงพาณิชย์ กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  หรือกิจกรรมที่พิจารณาแล้วไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม

การส่งใบสมัครโครงการ

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมการพัฒนาโครงการทุนขนาดเล็กจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ และส่งใบสมัครฉบับสมบูรณ์พร้อมรายละเอียดของแผนกิจกรรม วิธีดำเนินกิจกรรม และงบประมาณ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  มายัง:

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

211/2 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ซ. 31 

ต.บางเขน  อ.เมือง  นนทบุรี  11000

โทรสาร (แฟกซ์):  02-952-5062 อีเมล: kanchana.earth@yahoo.com

(การส่งโครงการช้ากว่าที่กำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-952-5061)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด "คำแนะนำสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ"


หมายเหตุ

"มูลนิธิบูรณะนิเวศ" หรือ Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย มีภารกิจงานด้านวิชาการและสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรม โดยทำงานวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องสิทธิชุมชนในการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ การส่งเสริมชุมชนให้สามารถเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเอง การปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น คนงาน ผู้หญิง เด็กเล็ก ฯลฯ และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

สมาคมอาร์นิก้า หรือ Arnika Association เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐเช็ค สหภาพยุโรป ทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานวิจัยเชิงเทคนิค และการสื่อสารสาธารณะ ด้วยความเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรปกป้องคุ้มครองเพื่อลูกหลานในอนาคต