มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


หนังสือ "ข้อเท็จและความจริง เหมืองทองคำ จังหวัดเลย" (พฤษภาคม 2558)

บันทึกการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2557
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฅ

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกานต์ ทัศนภักดิ์: บรรณาธิการ

มูลนิธิบูรณะนิเวศ: จัดพิมพ์
(พฤษภาคม 2558)

อ่านต่อ...

"สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง": แถลงข่าวผลวิจัยโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (15 มิ.ย. 58)

เอกสารประกอบการแถลงข่าว: ผลการวิจัย "สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง"
โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ

15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ปละแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...

ผลการทดสอบ "ปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร 100 ตัวอย่าง 56 ยี่ห้อ" (พ.ศ. 2558)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมกับ เครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเพิกถอนสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2558

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ เรื่อง "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน" (30 มี.ค. 58)

การสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ 
เรื่อง "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน"
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

อ่านต่อ...