เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "สัมมนาเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)


เอกสารประกอบการสัมมนา และไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน":
กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่"

- ปกหน้า - หลัง - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการและกำหนดการ - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

1. "ธรรมาภิบาล" กับนโยบายการจัดการขยะของประเทศไทย - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

2. สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาไม่สามารถก่อสร้างหรือเปิดดาเนินการได้ - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ที่มา: (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
โดย กรมควบคุมมลพิษ

3. พื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ และโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีการคัดค้าน - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย อัครพล ตีบไธสง
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

4. เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมเชียงรากใหญ่ - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย จีรพันธ์ สมประสงค์

5. พลังงานขยะ: ปัญหาทางความคิดและเทคโนโลยี - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ดร. สุนทรี รัตภาสกร

6. ความเสี่ยงทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้าขยะ - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ผศ.ดร. กำพล นันทพงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. การประปานครหลวง ประสบการณ์บริหารจัดการน้ำประปาในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคกลาง ปี 2554 - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)

8. โรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่ซ ภัยต่อผู้ใช้น้ำประปา 12 ล้านคน - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)

9. มุมมองทางกฎหมาย ต่อปัญหา “ศูนย์จัดการขยะ และ โรงไฟฟ้า” กับความขัดแย้ง - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ชำนัญ ศิริรักษ์

10. มุมมองทางกฎหมาย ต่อปัญหา “ศูนย์จัดการขยะ และ โรงไฟฟ้า”
กับความขัดแย้ง “กรณี ศูนย์กาจัดขยะ และโรงไฟฟ้า เชียงรากใหญ่” -
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ชำนัญ ศิริรักษ์

11. ทางเลือกการบริหารจัดการขยะประสบการณ์จากไทยและต่างประเทศ - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ผศ.ดร. ประชา คุณธรรมดี
ตัวแทนจากกลุ่มศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. สารมลพิษจากการเผาขยะมูลฝอยชุมชน ที่ควรต้องเป็นห่วง - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล
ผู้เชี่ยวชาญวิจัย หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

13. ลำดับเหตุการณ์ การคัดค้านโครงการศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการ ตำบลเชียงรากใหญ่ - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย อัฏฐพร ฤทธิชาติ
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

14. ลำดับเหตุการณ์ กำรขออนุญำตก่อสร้างอาคารเพื่อกิจการพลังงาน
และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า -
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย ดาวัลย์ จันทรหัสดี
มูลนิธิบูรณะนิเวศ

15. "ศูนย์กำจัดขยะฯ เชียงรากใหญ่" กับ "น้ำประปาของคนกรุงเทพ"
ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้หากยุติโครงการ -
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โดย อัฏฐพร ฤทธิชาติ
มูลนิธิบูรณะนิเวศ