"ชลบุรี" ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี (29 เม.ย. 59)

MGR Online 29 เมษายน 2559
"ชลบุรี" ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี

       

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “ชลบุรี” รับฟังความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี ด้านผู้ประกอบการย้ำโครงการพัฒนาจะเกิดเป็นรูปธรรมนั้นหน่วยงานจากส่วนกลางต้องให้การสนับสนุน และร่วมผลักดัน
       
       วันนี้ (29 เม.ย.) ที่ห้องประชุมไพรม์ไทม์ 1 โรงแรมไพรม์ไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี นายสมพล โนดไธสง อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานราชการส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้เกือบ 100 คน
       
       นายสมพล กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และเกิดปัญหาสังคมตามมา ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาแต่ละด้านนั้นเป็นปัญหาสะสม และเชื่อมโยงกัน
       
       ดังนั้น จึงได้นำแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพการเจริญเติบโต หรือมีความหนาแน่นของโรงงานสูง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมชุมชน
       
       โดยในระยะแรกเป็นการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างบูรณาการ จากนั้นจึงสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสังคมที่เกื้อกูลกัน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบจะต้องร่วมกันพัฒนาไปด้วยกัน ภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และการร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่
       
       นายสมพล กล่าวต่อว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมทั้งนำแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนคุณลักษณะ 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ และมีเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในบริบทของประเทศไทย
       
       สำหรับแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข และยั่งยืน โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนเดิมให้อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุข
       
       ด้าน นายจักรชัย จันทร์นิ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กล่าวว่า แผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ดีที่จะให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข แต่คุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นมีระเบียบ และขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งหากจะให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ดำเนินการเองเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 5 มิติ 20 ด้าน ซึ่งถือว่าเยอะมาก
       
       โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาเท่าใด ตัวชี้วัดที่ทำแล้วเป็นแบบไหน หรือระยะเวลาที่ดำเนินการไปนั้นมีช่วงในการวิเคราะห์ตรวจสอบอย่างไรบ้าง ที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์ โดยจะให้ผู้ประกอบการลงทุนเอง โดยไม่มีงบประมาณมาให้การสนับสนุน ทำให้การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น หน่วยงานจากส่วนกลางที่รับผิดชอบต้องให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่วางไว้

“ชลบุรี” ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี
มีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับฟังครั้งนี้เกือบ 100 คน
       

“ชลบุรี” ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี
มีการเสนอแนะแนวทาง เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม